Mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. (Róm 11,29)

Nagybörzsönyi Evangélikus

21. Imádság mindenkiért - kreativitásért és leleményességért

2020. április 06. - Nagybörzsönyi Evangélikus

love-699480_1920.jpg

Drága mennyei Atyánk!

Hálát adunk Neked, hogy a járvány időszakában is vannak ötleteink, amelyekkel el tudjuk foglalni magunkat, vannak eszközeink, amelyeket fel tudunk használni az online munkavégzés során. Kérünk, adj nekünk kellő kreativitást és leleményességet, hogy ne azon gondolkodjunk, hogy mit nem tudunk csinálni, hanem olyan dolgok jussanak eszünkbe, amelyeket most meg tudunk valósítani és örömmel töltenek el bennünket. Urunk! Köszönjük Neked, hogy sok családnak van kertje, amelyet művelhet, sok családnak van füves területe, ahol játszhat a gyermekekkel, ahová ki tudnak menni pihenni. Köszönjük, hogy el tudunk még menni egészségügyi sétát tenni. Add, hogy sohase kelljen ezekről lemondanunk. Segíts, hogy feltaláljuk magunkat és esetleg több időt töltsünk igéd olvasásával, ismeretterjesztő dokumentumok tanulmányozásával is.

Úr Jézus Krisztus!

Nagyhéten semmiképp sem feledkezhetünk el keresztedről, ahogyan egész életünk középpontjában a Te keresztednek kellene lennie. Te hűséges voltál Atyádhoz mindvégig és annyira szerettél bennünket, hogy életed árán váltságot szereztél nekünk. Add, hogy ez az időszak lehetőséget adjon a Te szavaidnak, a Te hívásodnak a jobb megismerésére, az igében való elmélyülésre. Légy velünk, amikor a négy fal közt gondolkodunk, amikor Bibliánkat olvassuk, vagy éppen másokkal együtt imádkozunk a virtuális térben. Áldunk Téged Krisztusunk! Ámen.

20. Imádság mindenkiért - új életért, pálmaágakért

 passion-3807311_1920.jpg

Drága mennyei Atyánk!

A mai vasárnap virágvasárnap (Palmarum). Ezzel a vasárnappal belépünk a Nagyhétbe. Hálát adunk Neked szent Fiadért, aki bevonult Jeruzsálembe, aki vállalta a fájdalmat és a szenvedést miértünk. Tudjuk, hogy Jézus az út Tehozzád, hogy általa járhatunk új életben. Áldunk Téged ezért a nagy kegyelmedért. Köszönjük, hogy megbékéltetted önmagaddal a világot. Kérünk, add, hogy a járvány időszakában se feledkezzünk el az Úr Jézus Krisztus áldozatáról. Segíts, hogy húsvétra tekintve együtt tudjunk imádkozni a szűk családi körben is.

Úr Jézus Krisztus!

Könyörülj rajtunk, amikor lelki és testi bezártságban élünk. Részben fizikai korlátok közé vagyunk szorítva, de segíts, hogy ez ne tántorítson el Tőled, a Te igédtől, a Te szeretetedtől. Add, hogy lelkileg nyitottak legyünk az elérhető áhítatokra, imádságokra, istentiszteletekre. Add, hogy keresztedre tekintve legyen erőnk az újabb naphoz és adj bátorságot, hogy benned bízva naponként összekulcsoljuk kezünket. Te vagy a mi életünk és reménységünk. Téged királyként fogadtak Jeruzsálemben. Kérünk, lépj be a mi szívünkbe is, ahol királynak kijáró helyet óhajtunk készíteni Neked, attól függetlenül, hogy Te alázatos Király vagy. Neked nem számít, hogy milyen körülmények között, milyen állapotban várunk Téged, sokkal inkább, hogy nyitottak legyünk Rád. Te virágoztasd fel szívünket és tedd méltóvá lelki otthonunkat, megtelve fényeddel és az örök élet reménységével. Szükségünk van megváltó szeretetedre! Ámen.

Gyülekezetünk egyik hittanosa így imádkozik:

Drága jó Istenem! Kérlek, téged halld meg kérésemet. Kérlek, vigyázz minden emberre, a betegeknek fájdalmaikra adj enyhülést. Az orvosoknak és ápolóknak, e nehéz helyzetben dolgozóknak, kitartást és türelmet. Segíts, hogy minél hamarabb véget érjen a járvány, mindenki betartsa a szabályokat, a családok és barátok mielőbb találkozzanak. Ámen – K. Cs.

2020.04.05. Nagybörzsöny, online istentisztelet, Böjt 6. vasárnapja, Virágvasárnap (Palmarum)

Kegyelem néktek és bekesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen.

 

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet böjt 6. vasárnapján, Virágvasárnap (Palmarum), az igehirdetés alapjául kijelölt igét, amelyet megírva találunk János evangéliumának 12. fejezetében, a 12. verstől a 19. versig, a következőképpen:

 

Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi! Ámen.

 

Kedves Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban,

 

nemrég olvastam Frei Tamás Bábel című könyvét, amelyben elképesztően sok összefüggést tár fel a szerző a műkincsrablással, emberkereskedelemmel kapcsolatban. Mindezek mellett szól az ezekhez tartozó hatalmi harcokról. Semmi sincs véletlenül, és a könyvből kiderül, hogy kiket, mi motivál. Milyen hatalmi törekvések vannak egy-egy műkincs megszerzésének hátterében, hogyan alakul a politikai helyzet különböző nagy múltú cégek nyomására. Olyan embereket ismerhetünk meg a könyvben, akiknek nem igazán számítanak az emberéletek, csupán saját hatalomra kerülésük lebeg a szemük előtt. Ártatlanok halnak meg azért, hogy ők hatalomra jussanak, hogy ezek az emberek pénzt, nevet szerezhessenek maguknak. Olvasunk olyan emberekről is, akik évtizedekig becsületesen dolgoztak egy ügynökségnél, végül mégis úgy döntöttek, hogy feladják hűségüket, és a könnyebb utat választják a karrier, a hatalom, a pénz miatt. Hihetetlen mértékű érdektelenség veszi körül a legtöbb, felső körökben mozgó embert, akik a maguk módján, a „túlélésért” küzdenek. A motivációjuk a legtöbb esetben mégis a pénz, a hatalom marad. A hatalom, befolyás megtartása és további erősítése, úgy ahogyan felmenőik is tették.

A mai igében is találkozunk egy királlyal. A mai textusban azonban egy olyan uralkodót látunk magunk előtt, aki egészen más, mint azok az emberek, akik gátlástalanul átlépnek másokon. Az alázatos Király vonul be Jeruzsálembe. Ő egészen máshogy közelít hozzánk, emberekhez. Számára mindannyian ugyanolyan fontosak, ugyanolyan értékesek vagyunk. „Felsőbb körökben” mozog, mégis ez egészen más kör, mint amilyenről pl. az említett könyvben olvasunk. Nincsenek sztárallűrjei, ahogyan ma mondanánk. Nincsen benne vágy, hogy hatalomra lépjen és leigázza az ellenséget. Pedig Jézust királynak, messiási uralkodónak kijáró tisztelettel fogadják az emberek. „Áldott, aki jön az Úr nevében.” Ez annyit jelent, hogy aki érkezik, az Úr megbízásából érkezik. Az ünnepélyes bevonulás az Ószövetségben gyakori, és ismert műfaj volt: a király felkenetése és kikiáltása után a bevonulás következett, mégpedig a királyi állaton, majd ezt követte maga a trónra lépés. János evangéliumában azt olvassuk, hogy „Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: Ne félj Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” Jézus alázatosan vonul be, szamárcsikó hátán. Jézus bevonulásával valami egészen más kezdődik el. Valami egészen új, ami virágvasárnap újra elénk kerül: egy új hétnek, egy új időszaknak a kezdete jön. Újraértelmezi az Isten és ember kapcsolatát. Nagyhét nyitánya a mai vasárnap, amely a szamárháton érkező alázatos királyra mutat rá. A szamár nem a szegénység szimbóluma, hanem a békességgé, a szelídségé. Ő neki nincsen semmilyen politikai hatalomigénye. Az ő országa egészen más, mint amire elsőre gondolnánk, nem e világból való. Nem azért jött el, hogy legigázza az embert, hanem azért, hogy az ő országának tagjai legyünk. Ahogyan később Pál apostol fogalmaz: mennyei polgárok lehetünk. János tanúsága szerint Jézusban végül is maga az örökkévaló Isten jön el, hogy belépjen királyi birodalmába, és ebbe hívja a követőit. Ebbe hív bennünket is, mentő szeretettel.

Földi világunkban ő lenne a követendő példa. Ma, amikor az összefogásra talán nagyobb igény van, mint korábban, nagyobb hangsúly kerül rá, akkor Krisztusra támaszkodhatunk, aki által valóban egyek lehetünk. Akit szenvedései előtt királyként fogadnak. Akit sokan nem értenek meg, akit követnek, de nem mernek kiállni mellette. Krisztus pedig vállalja, ami ezután következik: a szenvedést, a megaláztatást. Ő mindvégig hűséges volt az Atyához, hogy az Úr tervét bevégezze. Azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Ő megbékéltetett minket Istennel. Az ártatlan bárány, aki a zarándoklás idején, a páska ünnepre való készüléskor érkezik meg Jeruzsálembe.

Mi is ott állunk ebben a tömegben. Ma, amikor nem javasolt közösségbe menni, nem tarthatunk közösségi alkalmakat, akkor is lélekben ott vagyunk az érkező Krisztus közelében, aki belép a mi életünkbe is. Bevonul ma is és holnap is, bármilyen bizonytalan élethelyzetben is találjon minket. Jézust különbözőképpen várhatjuk, mint ahogyan a korabeli ember is különböző gondolatokkal állhatott és várhatott rá. Vajon azért jön Jézus, hogy eljöjjön végre Isten országa, hogy legyőzze a zsidó hatóságokat és a rómaiakat? Netán azért, hogy meghaljon? János kiemeli evangéliumában, hogy Jézus azért ment, mert kész volt meghalni szeretteiért. Kész volt meghalni értünk, az elveszettekért. Ma is azzal a szándékkal közelít felénk, hogy találkozzon velünk, egészen közel kerüljön hozzánk és velünk maradjon. Milyen jó lenne, ha valóban azt tennénk, amit a farizeusok éreznek és beszélnek János evangéliuma szerint: „Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!” Krisztus követői lehetünk és maradhatunk mi is. Ott állhatunk a sokasággal, akik kíváncsiak a Messiásra. Bizonyságot tehetünk mi is mellette. János nem véletlenül beszél Lázár feltámasztásáról sem: János úgy gondolhatta, hogy a feltámasztás híre, ez a csoda sokakat odavihetett Jeruzsálembe, a bevonuló Jézushoz.

Valójában nem mi megyünk közel hozzá, hanem ő lép hozzánk, és fogadhatjuk el őt hittel, kegyelemből. Ő pedig, aki az Úr, nemcsak átvonul a mi életünkön, hanem maradni is kíván, örökkön örökké. Ő a mi reménységünk. Ő a mi Megváltónk, aki biztonságban akar tudni bennünket, az ő közelségében.

Nem kell félnünk attól, hogy valamit elkapunk tőle. Nem kell félnünk attól, hogy csak kesztyűben, maszkkal eltakarva arcunkat várhatjuk a hozzánk közellépő Krisztust. Ő szeretetével akar megfertőzni minket. A vírus veszélyes és komolyan kell vennünk az óvintézkedéseket, de ha minden ember olyan sebességgel és elszántsággal fogadná be a hozzá érkező Krisztust, mint ahogyan a boltban küzdünk a termékekért, akkor egészen más lenne a világ. Akkor nem az lenne a lényeg, hogy ki ér oda hamarabb a futószalaghoz, vagy a termékeket ki veszi le gyorsabban a polcról. Természetesen az sem feltétlenül jó, ha azon versenyzünk, hogy kit szólított meg az Úr Jézus hamarabb. Azonban egészen máshogy állnánk hozzá a nehézségekhez, ha komolyan vennénk a hozzánk is közellépő Krisztust, hiszen Jézusban maga az Isten érkezik hozzánk. Ő a Szabadító, aki örök élettel ajándékoz meg minket. Bízzunk benne továbbra is ebben a különös időszakban, nem feledve, hogy ő ott van velünk belső szobában, igéjében. Szeretetével magához ölel bennünket. „Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Róm 8,39). Ámen.

 

Imádkozzunk!

Úr Jézus Krisztus! Minden hatalmadban van, mégis irgalmaddal gyűjtesz magadnak népet. Kérünk, add, hogy szereteted szolgáló formájában felismerjünk téged, uralmad alatt a te indulatoddal szolgáljunk, és dicsőséged látására is eljussunk. Áldunk Téged, Jézus Krisztus, igazság és békesség királya, hogy szolgává lettél értünk. Formálj át minket hozzád hasonlóvá, hogy példád szerint szelíden és alázatosan terjesszük a te igazságodat és békességedet. Köszönjük, hogy Te velünk vagy mindenkor! (Miatyánk) Ámen.

 

Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Úr Jézus Krisztusban. Ámen.

19. Imádság mindenkiért - veszélyeztetettekért

cross-4433376_1920.jpg

Drága mennyei Atyánk!

Hálát adunk Neked, hogy a hírek szerint, a járványt sikerült lassítanunk. Kérünk, adj nekünk kitartást és bölcs belátást, hogy betartsuk az értünk hozott szabályokat. Kérünk, add, hogy gondoljunk a veszélyeztetettekre, és ők is gondoljanak önmagukra, hogy egészségben átvészeljék ezt a nehéz időszakot. Urunk! Óvd meg őket és bennünket is a betegségtől, add, hogy legyen kitől segítséget kérni, ha arra van szükségünk, figyelmeztess, ha olyat kívánunk tenni, ami nem szolgálja egészségünket! Vezess minket szereteteddel, hogy ne csak önmagunkra, hanem másokra is gondoljunk, hogy a veszélyeztetett korosztályra, és a krónikus betegségben szenvedőkre minél kevésbé legyen veszélyes a vírus.

Úr Jézus Krisztus!

Te azt mondtad, hogy aki megteszi a legkisebbel, az Veled cselekszi meg a jót. Számodra a betegek, idősek is ugyanolyan fontosak. Isten gyermekeiként szólítunk meg imádságunkban: légy velünk minden napon, és tarts meg minket, tartsd meg a veszélyeztetetteket, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, és minél többen gyógyuljanak meg közülük is. Vezess minket Szentlelkeddel, hogy a Te utaidon járjunk. Ámen.

18. Imádság mindenkiért - hazatérő magyarokért

greece-1660546_1920.jpg

Drága mennyei Atyánk!

Köszönjük Neked, hogy gondoskodsz tieidről. Hálás szívvel fordulunk Feléd, hogy az időközben külföldön ragadt magyarokat lehetőségünk nyílt hazahozni. Kérünk, add, hogy mindenki épségben hazatérhessen, és felelősségteljesen otthon maradjon. Lehet, hogy valakinek éppen a nyaralását, nászútját kellett félbeszakítani, vagy munkája miatt tartózkodik külföldön. Segítsd őket, hogy a visszatérés után legyen elég segítségük és idejük, hogy a legfontosabb élelmiszerekhez, higiéniai eszközökhöz hozzájussanak.

Úr Jézus Krisztus!

Te megkeresed az elveszett bárányokat! Segíts, hogy mi is ugyanígy tegyünk honfitársainkkal: add, hogy hazatérhessenek és betegség nélkül átvészelhessék ezt az időszakot. Adj nekik kellő bölcsességet, hogy betartsák a közösségi szabályokat, és tekintettel legyenek azokra, akik eddig is itthon voltak. Adj megértő és figyelmes szívet, hogy legyenek körülöttük olyan emberek, családtagok, barátok, akik meg tudják szervezni a mindennapi élethez szükséges dolgok megvételét, eljuttatását hozzájuk. Krisztusunk! Te, aki mindnyájunkért életedet adtad, értesd meg velünk, hogy számodra minden ember ugyanolyan fontos! Add, hogy erről ne feledkezzünk el, és támogassuk egymást, Tőled kapott szeretettel és kitartással. Ámen.

17. Imádság mindenkiért - szerető családért

hands-2847508_1920.jpg

Drága mennyei Atyánk!

Imádkozunk Hozzád az egész emberiségért, fiatalokért és idősekért, az egész világért, országunkért és településünkért. Hálát adunk Neked, hogy szerető közösségben élhetünk. Köszönjük a körülöttünk élőket, és különösképpen köszönjük családunkat. Add, hogy mindig legyenek mellettünk olyan emberek, akiket közel tudhatunk magunkhoz, akik közel állnak hozzánk, akik vér szerint vagy más okokból, de családtagnak számítanak. Imádkozunk a családokért, hogy megmaradjanak szeretetben és hűségben, kitartásban és a Veled való kapcsolatban. Légy, Urunk, Te is velünk, a mi közelségünkben, hiszen a Veled való kapcsolatra, a Tőled kapott szeretetre vágyunk leginkább, hiszen abból táplálkozunk.

Úr Jézus Krisztus!

Te, aki a kereszten az emberek bűneit elhordoztad és az Úr bocsánatát kérted, bocsáss meg nekünk is, ha szeretetlenek voltunk egymással. Segíts, hogy szeretettel forduljunk egymás felé. Köszönjük, hogy Te emlékeztetsz bennünket arra, hogy mindannyian fontosak vagyunk Neked. Éreztesd velünk, hogy számunkra Te vagy a legfontosabb, hiszen Te vagy az örök élet forrása. Ámen.

Gyülekezetünk egyik hittanosa így imádkozik:

Drága Istenem! Hálás vagyok, hogy élek, hogy egészséges vagyok és van hol laknom. Köszönöm, hogy szerető családban élhetek. Kérlek, hogy tarts meg minket egészségben. Kérlek, hogy segítsd a többi embert is, hogy megküzdjenek a gondjaikkal. Köszönöm. Ámen. - S.T.